Rozcestník

Prázdny košík
 

Zásady ochrany osobných údajov SECUPACK s.r.o.

Tieto zásady sú účinné od 11. 10. 2021.

V niektorých prípadoch môžeme získať a spracovávať Vaše osobné údaje. Pokiaľ k tomu dôjde, ich spracovanie sa riadi týmito zásadami.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na spracovanie Vašich osobných údajov v prípade, že (i) ste naším zákazníkom, (ii) ste zamestnancom alebo členom štatutárneho orgánu nášho zákazníka, (iii) kontaktovali ste nás telefonicky, e-mailom, prostredníctvom chatu alebo webového kontaktného formulára a pod., (iv) odovzdali ste nám Vaše osobné údaje iným spôsobom alebo (v) používate naše webové stránky www.top-obaly.cz, www.top-obaly.sk alebo www.top-opakowania.pl

V tomto dokumente sa dozviete:

 1. kto je zodpovedný za spracovanie Vašich osobných údajov,
 2. na aký účel, na akom právnom základe a ako dlho sú Vaše osobné údaje spracovávané,
 3. aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané,
 4. kto má k Vašim osobným údajom prístup (ďalší príjemcovia),
 5. aké sú Vaše práva a ďalšie dôležité informácie o spracovaní Vašich osobných údajov.

Správca osobných údajov

Za spracovanie Vašich osobných údajov je zodpovedný správca. Správcom Vašich osobných údajov je v tomto prípade spoločnosť SECUPACK s.r.o., IČO: 28287592, so sídlom Syrovice č.p. 688, 664 67 Syrovice, zapísaná v obchodnom registri pod sp. zn. C 58766 na Krajskom súde v Brne.

Správca môže byť ďalej označený ako "my" a subjekt údajov môže byť ďalej označený ako "Vy".

Pokiaľ máte akékoľvek otázky alebo žiadosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov alebo chcete uplatniť nejaké zo svojich práv, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy info@top-obaly.sk.

Účel, právny základ a doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely a uchovávame ich počas nižšie uvedenej doby.

a) Vedenie zákazníckeho účtu, vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie

Pokiaľ ste si u nás založili zákaznícky účet a/alebo u nás urobili objednávku, spracovávame Vaše osobné údaje za účelom plnenia vzájomných povinností zo zmluvy. Osobné údaje na tento účel spracovávame počas trvania zmluvy alebo do vybavenia všetkých Vašich pokynov, a ďalej po dobu troch rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

b) Vybavovanie Vašich dopytov a požiadaviek

Pokiaľ ste nás kontaktovali cez chat, kontaktný formulár na našich webových stránkach alebo e-mailom či telefonicky, môžeme Vaše osobné údaje spracovávať za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Osobné údaje na tento účel spracovávame po dobu vybavenia vašej požiadavky a následne ďalšie tri roky.

c) Zasielanie obchodných oznámení

Pokiaľ ste naším zákazníkom, spracovávame osobné údaje za účelom zasielania obchodných informácií, ponuky služieb nebo alebo prieskumy spokojnosti. Pokiaľ si neželáte od nás dostávať obchodné oznámenia, môžete sa z newslettera alebo zo zasielania dotazníka spokojnosti odhlásiť zaškrtnutím príslušného políčka pred dokončením objednávky. Odhlásenie môžete tiež vykonať kliknutím na odkaz v každom jednotlivom newsletteru alebo e-maili s dotazníkom. Osobné údaje na tento účel spracovávame práve do doby odmietnutia zasielania obchodných oznámení.

Obchodné oznámenie Vám môžeme zasielať tiež v prípade, že ste sa prihlásili k nášmu newsletteru. Súhlas môžete vziať kedykoľvek späť, a to tak, že nás kontaktujete alebo sa z newslettera odhlásite. Odhlásenie môžete vykonať kliknutím na odkaz v každom jednotlivom newsletteri. Osobné údaje na tento účel spracovávame práve do doby odvolania Vášho súhlasu.

d) Zacielenie reklamy

Pokiaľ ste naším zákazníkom, môžeme Vaše osobné údaje spracovávať tiež za účelom priameho marketingu a profilovania. Profilovanie používame na analýzu toho, čo ste u nás kúpili, to slúži na lepšie zacielenie našej reklamy a našich služieb a na to, aby sme Vám mohli ponúknuť to, čo Vás bude naozaj zaujímať.

Proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu a profilovania máte právo kedykoľvek namietať. V prípade, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese info@top-obaly.sk a vyjadríte svoj nesúhlas s týmto spracovaním, nebudeme Vaše osobné údaje na tento účel naďalej spracovávať.

Osobné údaje na tento účel spracovávame do času vznesenia námietky vyššie uvedeným spôsobom.

e) Plnenie právnych povinností

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom plnenia našich právnych povinností, napr. účtovných a daňových. Osobné údaje na tento účel spracovávame po dobu vyžadovanú právnymi predpismi.

f) Ochrana nášho oprávneného záujmu

Osobné údaje spracovávame za účelom ochrany našich oprávnených záujmov, napr. za účelom ochrany našich webových stránok a IT systémov proti kybernetickým útokom a inému zneužitiu. Osobné údaje na tento účel spracovávame po dobu 3 rokov od doby začatia spracovania osobných údajov, ak neustanovujú právne predpisy inak, alebo ak v odôvodnenom prípade nevznikne potreba ukladať osobné údaje po dlhšiu dobu v súvislosti s konkrétnym prípadom.

g) Pripomienka obalov

Na zlepšenie našich služieb a Vašej zákazníckej skúsenosti Vám ponúkame novú službu pripomienky obalov. Na základe toho, aké produkty ste u nás objednali, Vám môžeme po určitej dobe zaslať pripomienku s otázkou, či nepotrebujete objednať ďalšie obalové materiály tak, aby ste na ne nezabudli. Pripomienku Vám zašleme len v prípade, že nám na to dáte súhlas po odoslaní Vašej objednávky. Pokiaľ nám dáte Váš súhlas na to, aby sme Vám zaslali pripomenutie objednávky obalov, použijeme Váš súhlas iba na toto jedno pripomenutie. Osobné údaje na tento účel spracovávame počas trvania vášho súhlasu.

h) Personalizácia webových stránok

Na zlepšenie našich služieb chceme tiež personalizovať naše webové stránky tak, aby ste tu našli to, čo sa vám bude naozaj hodiť. Za tým účelom môžeme sledovať Vaše správanie na našich stránkach, napríklad čo alebo kedy naposledy ste u nás nakúpili, alebo z akého zariadenia ste sa k nám prihlásili. Na základe týchto informácií Vám potom môžeme ponúknuť kúpu tovaru, ktorý Vás naozaj zaujíma, alebo napríklad pripomenúť, ktorý tovar ste u nás zakúpili minule. Personalizáciu budeme vykonávať iba v prípade, že nám na to dáte svoj súhlas. Osobné údaje na tento účel spracovávame počas trvania Vášho súhlasu.

Právnym základom na spracovanie osobných údajov je teda:

 1. naša vzájomná zmluva alebo Vaša požiadavka v prípade, že údaje spracovávame na účely a) plnenia zmluvy alebo b) vybavovanie Vašich požiadaviek a dopytov,
 2. naša zákonná povinnosť v prípade, že údaje spracovávame za účelom e) plnenia právnych povinností daných právnymi predpismi,
 3. Váš súhlas v prípade, že údaje spracovávame za účelom c) zasielania obchodných oznámení a Vy nie ste našim zákazníkom, ale prihlásili ste sa k newsletteru, a ďalej za účelom g) pripomienky obalov a za účelom h) personalizácie webových stránok,
 4. náš oprávnený záujem vo všetkých ďalších prípadoch.

Osobné údaje spracovávame manuálne aj automatizovane.

Aké údaje spracovávame

Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad kategórií osobných údajov, ktoré môžeme spracovávať, a na aké účely ich môžeme spracovávať.

Osobné údaje Účely spracovania
Meno a priezvisko, obchodná firma Vedenie zákazníckeho účtu, vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie; Vybavovanie Vašich dopytov a požiadaviek; Zasielanie obchodných oznámení; Cielenie reklamy; Plnenie právnych povinností; Ochrana nášho oprávneného záujmu
IČO, DIČ Vedenie zákazníckeho účtu, vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie; Plnenie právnych povinností; Ochrana nášho oprávneného záujmu; Personalizácia webových stránok
Korešpondenčná adresa Vedenie zákazníckeho účtu, vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie; Cielenie reklamy; Plnenie právnych povinností; Ochrana nášho oprávneného záujmu
Fakturačná adresa Vedenie zákazníckeho účtu, vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie; Cielenie reklamy; Plnenie právnych povinností; Ochrana nášho oprávneného záujmu
E-mailová adresa Vedenie zákazníckeho účtu, vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie; Vybavovanie Vašich dopytov a požiadaviek; Zasielanie obchodných oznámení; Cielenie reklamy; Plnenie právnych povinností; Ochrana nášho oprávneného záujmu; Pripomienka obalov; Personalizácia webových stránok
IP adresa Vedenie zákazníckeho účtu, vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie; Plnenie právnych povinností; Ochrana nášho oprávneného záujmu
Telefónne číslo Vedenie zákazníckeho účtu, vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie; Vybavovanie Vašich dopytov a požiadaviek; Zasielanie obchodných oznámení; Cielenie reklamy; Plnenie právnych povinností; Ochrana nášho oprávneného záujmu
Číslo účtu a iné transakčné údaje Vedenie zákazníckeho účtu, vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie; Plnenie právnych povinností; Ochrana nášho oprávneného záujmu
Údaje o zakúpenom tovare, jeho cene a dátume nákupu Vedenie zákazníckeho účtu, vybavenie objednávky, vybavenie reklamácie; Cielenie reklamy; Plnenie právnych povinností; Ochrana nášho oprávneného záujmu; Pripomienka obalov; Personalizácia webových stránok
Údaj o tom, z akého zariadenia sa prihlasujete Personalizácia webových stránok

 

Pokiaľ nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je Vašou povinnosťou zabezpečiť, že je o tejto skutočnosti tretia osoba zodpovedajúcim spôsobom informovaná a je oboznámená s týmito Zásadami.

Ďalší príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme oznámiť nižšie uvedeným príjemcom:

 1. orgány verejnej moci,
 2. zmluvní partneri.

Orgány verejnej moci

Orgánom verejnej moci oznamujeme Vaše osobné údaje len na základe Vašich pokynov a ďalej v prípadoch, kde tak ukladá zákon, alebo z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretích osôb.

Zmluvní partneri

Vaše osobné údaje môžeme občas oznámiť tiež zmluvným partnerom, pokiaľ je to vhodné a primerané k účelu ich spracovania.

Nástroje na hromadnú komunikáciu

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s partnermi, ktorí pre nás zaisťujú možnosť hromadnej komunikácie. Medzi zdieľané údaje môže patriť Vaše meno a priezvisko, e-mail, obchodná firma, IČO/DIČ, telefónne číslo, fakturačná/korešpondenčná adresa alebo číslo účtu.

Našimi zmluvnými partnermi v tomto smere aktuálne sú:

 • Mailchimp - mailingový nástroj spoločnosti The Rocket Science Group LLC zo Spojených štátov používame na rozosielanie obchodných oznámení. Služba Mailchimp spĺňa požiadavky Európskej únie na spracovanie a prenos osobných údajov na základe data processing addendum.
 • SMSbrána.cz s.r.o. - tento nástroj spoločnosti SMSbrána.cz s.r.o., so sídlom Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 06719350, vedená pod sp. zn. C 103902 na Krajskom súde v Brne, využívame na rozosielanie SMS s upozornením o možnosti vyzdvihnutia tovaru.
 • Postmark - mailingový nástroj spoločnosti Wildbit, LLC zo Spojených štátov využívame na rozosielanie e-mailov o potvrdení objednávok, faktúr alebo potvrdení o platbe. Služba Postmark spĺňa požiadavky Európskej únie na spracovanie a prenos osobných údajov na základe data processing addendum.
 • Proof & Reason, s.r.o. so sídlom Kollárova 703, 508 01 Hořice, IČO: 61679992, vedená pod sp. zn. C 18409 na Krajskom súde v Hradci Králové. Táto spoločnosť pre nás zabezpečuje vývoj našich webových stránok a správu databázy e-shopu a rozosielku transakčných emailov (potvrdenie objednávky, potvrdenie o úhrade tovaru, a pod.)

Dopravci

Vaše osobné údaje zdieľame s dopravcami tak, aby sme Vám mohli riadne doručiť Vašu objednávku. Medzi zdieľané údaje môže patriť Vaše meno a priezvisko, e-mail, obchodná firma, IČO/DIČ, telefónne číslo, fakturačná/korešpondenčná adresa, číslo účtu alebo údaje o objednávke.

Aktuálne využívame najmä týchto dopravcov:

 • Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (DPD) so sídlom Říčany u Prahy - Modletice 135, PSČ 25101, IČO: 61329266, vedená pod sp. zn. C 52346 na Mestskom súde v Prahe.
 • Česká pošta, s.p. so sídlom Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČO: 47114983, vedená pod sp. zn. A 7565 na Mestskom súde v Prahe.
 • Raben Logistics Czech s.r.o. so sídlom Komerční 535, 251 01 Nupaky, IČO: 24705128, vedená pod sp. zn. C 167512 na Mestskom súde v Prahe.
 • 123Kurier, s. r. o. so sídlom Tomanoczyho 378, 02743 Nižná, Slovenská republika, IČO: 46598863

V niektorých prípadoch môžeme využiť taktiež nasledujúci dopravcov:

 • CONE Doprava a.s so sídlom Kosmova 1126/17, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 25373200, vedená pod sp. zn. B 1657 na Krajskom súde v Ostrave.
 • Pošta bez hraníc PL - služba poskytovaná spoločnosťou FROGMAN s.r.o so sídlom Komenského 25, Malenovice, 763 02 Zlín, IČO: 49434624, vedená pod sp. zn. C 11848 na Krajskom súde v Brne.
 • Firma usługowa Arkadiusz Haśnik so sídlom Nowa 25, 43-190 Mikołów v Poľsku, NIP: 6351671898.
 • DPD Polska Sp. z o.o. so sídlom Mineralna 15, 02-274 Warszawa, PL5260204110
 • PSV Cargo s.r.o. so sídlom Ulička 119, 664 58 Prace, IČO: 04633563, vedená pod sp. zn. C 91037 na Krajskom súde v Brne.
 • Kredoline s.r.o. so sídlom Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 04474007, vedená pod sp. zn. C90117.

V niektorých prípadoch (napr. nadrozmerná zásielka) sme nútení využiť iného dopravcu. S ním budeme tiež zdieľať Vaše osobné údaje tak, aby mohla byť Vaša objednávka riadne doručená a teda tak, ako je to vhodné a primerané na účel ich spracovania.

Poskytovatelia platobných služieb

Vaše osobné údaje zdieľame s poskytovateľmi platobných služieb za účelom realizácie platieb. Medzi zdieľané údaje môže patriť Vaše meno a priezvisko, e-mail, obchodná firma, IČO/DIČ, telefónne číslo, fakturačná/korešpondenčná adresa, číslo platobnej karty alebo číslo účtu.

Aktuálne využívame týchto poskytovateľov platobných služieb:

 • PayU S.A. so sídlom 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, NIP: 779-23-08-495, zapísaná v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom v Poznani – Nowe Miasto i Wilda v Poznani, 8. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000274399.
 • PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A. so sídlom v Luxembursku.
 • Fio banka, a.s. so sídlom Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721, IČO: 61858374, vedená pod sp. zn. B 2704 na Mestskom súde v Prahe.
 • ING Bank N.V. - so sídlom Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 49279866, vedená pod sp. zn. A 7930 na Mestskom súde v Prahe.
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. so sídlom Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, IČO: 64948242, vedená pod sp. zn. B 3608 na Mestskom súde v Prahe.
 • Komerčná banka, a.s. so sídlom Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054, vedená pod sp. zn. B 1360 na Mestskom súde v Prahe.

Poskytovatelia technických služieb spojených s našimi webovými stránkami

V súvislosti s našimi webovými stránkami využívame poskytovateľov technických služieb. Medzi zdieľané údaje môže patriť Vaše meno a priezvisko, e-mail, obchodná firma, IČO/DIČ, telefónne číslo, fakturačná/korešpondenčná adresa, údaje o nakúpených produktoch, IP adresa alebo číslo účtu.

Aktuálne využívame týchto poskytovateľov technických služieb:

 • Webstep s.r.o. so sídlom Celní 17/5, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 25528262, vedená pod sp. zn. C 30607 na Krajskom súde v Brne. Táto spoločnosť zabezpečuje správu servera.
 • 4profit, s.r.o. so sídlom Na Sádkách 1894, 530 03 Pardubice, IČO: 275 06 550, vedená pod sp. zn. C 23060 na Krajskom súde v Hradci Králové. Táto spoločnosť pre nás spravuje CRM systém Vario.
 • Google LLC, so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 USA. Využívame ich služby Google GSuite a Google Analytics. Spoločnosť spĺňa požiadavky Európskej únie na spracovanie a prenos osobných údajov na základe Data Processing Amendment.
 • Proficio Marketing s.r.o. - so sídlom Údolní 552/31, Brno-mesto, 602 00 Brno-stred, IČO: 01749315, vedená pod sp. zn. C 79259 na Krajskom súde v Brne. Táto spoločnosť pre nás zabezpečuje PPC reklamu, export a import dát a ďalšie.
 • AVANTRO s.r.o. so sídlom Jeseniova 1151/55, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04997476, vedená pod sp. zn. C 256795 na Mestskom súde v Prahe. Ich službu Foxentry používame na našepkávač adries v košíku.
 • FinStat s. r. o. so sídlom Ľudmily Kraskovskej 1402/14 Bratislava 851 10, IČO: 47165367, vedená pod 89268/B na Okresnom súde Bratislava I. Táto spoločnosť zabezpečuje overenie IČO a DIČ v nákupnom košíku.
 • Proof & Reason, s.r.o. so sídlom Kollárova 703, 508 01 Hořice, IČO: 61679992, vedená pod sp. zn. C 18409 na Krajskom súde v Hradci Králové. Táto spoločnosť pre nás zabezpečuje vývoj našich webových stránok a správu databázy e-shopu a rozosielku transakčných emailov (potvrdenie objednávky, potvrdenie o úhrade tovaru, a pod.).
 • Hotjar Ltd so sídlom Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta, Company Registration Number C 65490. Ich služby využívame na webovú analytiku.
 • Milan Šebesta so sídlom Oblá 460/81, 634 00 Brno - Nový Lískovec, Brno-mesto, IČO: 72350741.
 • Microsoft Corporation so sídlom One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Ďalšie informácie nájdete v ich zásadách ochrany údajov tu Prehlásenie spoločnosti Microsoft o zásadách ochrany osobných údajov.
 • Smartsupp.com, s.r.o. so sídlom Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 03668681, vedená pod sp. zn. C 86206 na Krajskom súde v Brne. Táto spoločnosť pre nás zabezpečuje prevádzku chatovacej aplikácie na našich webových stránkach.
 • VSHosting s.r.o. so sídlom Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 61505455, vedená pod sp. zn. C 29746 na Mestskom súde v Prahe. Spoločnosť pre nás zabezpečuje hosting webových stránok.
 • Heureka Group a.s., so sídlom Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČO: 07822774, zapísaná pod spisovou značkou B24131 na Mestskom súde v Prahe.Spoločnosť pre nás zabezpečuje prieskumy spokojnosti zákazníkov v rámci programu programu Overené zákazníkmi.

Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu oznamujeme našej daňovej a účtovnej kancelárii BDO Audit s.r.o. so sídlom V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 45314381, vedená pod sp. zn. C 7279 na Mestskom súde v Prahe.

Vaše osobné údaje môžeme občas oznámiť tiež iným zmluvným partnerom, ak je to vhodné a primerané k účelu ich spracovania.

Vaše práva a ďalšie dôležité informácie

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo získať informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracovávané, a pokiaľ tomu tak je, máte tiež právo k Vašim osobným údajom získať prístup. Pokiaľ máte akékoľvek otázky alebo žiadosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete správcu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy info@top-obaly.sk.

Právo na opravu osobných údajov

Ak sa domnievate, že o Vás spracovávame nepresné či neúplné osobné údaje, máte právo požadovať ich opravu alebo doplnenie.

Právo na výmaz

Pokiaľ požiadate o výmaz Vašich osobných údajov, Vaše osobné údaje vymažeme, ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) bol Vami odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov, osobné údaje boli spracovávané na základe súhlasu a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie Vašich osobných údajov, (iv) spracovanie je protiprávne, alebo (v) odpadla zákonná povinnosť na spracovanie ustanovené právom Európskej únie alebo národnými právnymi predpismi.

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

Kým nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadne spracovania Vašich osobných údajov, máte právo požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. Pokiaľ bolo spracovanie obmedzené, môžu byť Vaše osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracované iba s Vašim súhlasom alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv tretej osoby alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo niektorého členského štátu.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, (i) ktoré ste nám poskytli a (ii) ktorých spracovanie je založené na súhlase alebo zmluve a (iii) ktoré spracovávame automatizovane, a to vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi. V prípade, že by výkonom tohto práva boli nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb, nebudeme Vám však môcť vyhovieť.

Právo namietať

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na účely splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na účely ochrany našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretích osôb. V prípade, že následne nepreukážeme, že existuje závažný oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad Vaším záujmom alebo právami a slobodami alebo že spracovanie potrebujeme na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, spracovanie na základe námietky bez zbytočného odkladu ukončíme.

Ďalšie dôležité informácie

Vaše žiadosti spravidla vybavujeme bezplatne, pretože je pre nás dôležité, aby ste mali o spracovaní osobných údajov prehľad. V prípade opakovaných či zjavne neopodstatnených žiadostí o uplatnenie uvedených práv ale budeme oprávnení za realizáciu daného práva účtovať primeraný poplatok, prípadne jeho realizáciu odmietnuť. O takomto postupe by sme Vás včas informovali.

Pokiaľ budete chcieť uplatniť niektoré z Vašich vyššie uvedených práv, kontaktujte nás, prosím, na e-mailovej adrese info@top-obaly.sk. Na vaše otázky či žiadosti odpovieme bez zbytočného odkladu.

Na našu činnosť dohliada Úrad na ochranu osobných údajov, u ktorého môžete v prípade Vašej nespokojnosti podať sťažnosť. V prípade komunikácie s Úradom na ochranu osobných údajov môžete pre lepšiu identifikáciu našej firmy využiť registračné číslo 00063648. Viac sa dozviete na webovej stránke úradu www.uoou.cz.

Produkty v košíku

Košík môžete využiť ako nákupný zoznam

Produkty v ňom vám uložíme do vašej ďalšej návštevy