Rozcestník

Basket
Prázdny košík
Chcete na Vianoce baliť do vlastných krabíc a pások? 6 termínov, dokedy objednať obaly na zákazku →

Zásady spracovania osobných údajov


Prevádzkovateľ týchto webových stránok je spoločnosť Secupack s.r.o. so sídlom Syrovice 688, 66467 Syrovice, IČ: 28287592 zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne., oddiel C, vložka 58766. Ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „my“. Sne zapísaní v registri Úradu pre ochranu osobných údajov pod č. 00063648/001.

Zoznámte sa, prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov) – ďalej „GDPR“ alebo „Nariadenie“.

Ako náš zákazník, návštevník webu top-obaly.sk alebo príjemca noviniek, nám zverujete svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie, určujeme, akým spôsobom sú spracovávané a za akým účelom, po ako dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovávaním pomáhajú. Preto sme správcom.


Ako nás kontaktovať?


Ak sa na nás budete chcieť kedykoľvek obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421 221 028 618 alebo na e-maile info@top-obaly.sk


1.Prehlásenie


Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov splňujeme všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  • Spracovávame a budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udelenia súhlasu,
  • plníme informačné povinnosti podľa článku 13 GDPR ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
  • umožňujeme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov GDPR.

 

2. Rozsah osobných údajov a účely spracovania


Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami zveríte, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):


Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy


Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu nevyhnutne potrebnú k plnení zmluvy – Nákup tovaru a vybavenie objednávky reklamácia tovaru a vybavenie reklamácie.


Lehoty spracovania


Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu trvania premlčacích lehôt, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uschovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.


Marketing – zasielanie obchodných správ, newsletterov

Vaše osobné údaje: e-mail, meno a priezvisko využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných správ a newsletterov. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak na základe nášho oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.


Vedenie účtovníctva – zákonná povinnosť


Ak ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje uvedené na faktúre) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a
evidenciu daňových dokladov.

Ostatní príjemcovia osobných údajov


Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú prepravné spoločnosti a iné osoby, ktoré sa podieľajú na dodaní tovaru alebo realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby poskytujúce technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu vrátane prevádzky softwaru a uchovávania údajov.

Okrem toho príjemcami vašich osobných údajov spracúvaných na účely plnenia zákonných povinností môžu byť daňové úrady alebo iné príslušné orgány v prípadoch, keď to prevádzkovateľovi ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle previesť vaše osobné údaje do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

3. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov


V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás e-mailom: info@top-obaly.sk. Na zabezpečenie vašich práv budeme reagovať bez zbytočného odkladu. Podľa GDPR máme na to maximálne 1 mesiac, ale budeme sa snažiť byť rýchlejší. O prijatých opatreniach vás budeme vždy informovať e-mailom.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že v niektorých prípadoch stanovených v nariadení nie sme povinní vašej žiadosti úplne alebo čiastočne vyhovieť. To platí najmä vtedy, ak je vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje. V takýchto prípadoch vám môžeme účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo komunikácie alebo s vykonaním požadovaného opatrenia. Alebo úplne odmietnite vyhovieť žiadosti. Veríme, že sa to nestane.

Ak dostaneme vašu žiadosť, ale máme odôvodnené pochybnosti o vašej totožnosti, môžeme vás požiadať o poskytnutie ďalších informácií potrebných na potvrdenie vašej totožnosti.

Právo na prístup k vašim osobným údajom

Na vašu žiadosť zdokumentujeme, aké osobné údaje o vás spracúvame a prečo.

Právo na opravu osobných údajov

Ak sa o vás niečo zmení alebo zistíte, že vaše osobné údaje sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo požiadať o zmenu, opravu alebo doplnenie vašich osobných údajov.

Právo namietať proti spracovaniu

Ak sa domnievate, že vaše údaje spracúvame nepresne alebo ich spracúvame nezákonne, ale nechcete, aby boli všetky vaše údaje vymazané, alebo ak namietate proti spracúvaniu, môžete toto právo uplatniť. V takom prípade bezodkladne obmedzíme spracúvanie až do vyriešenia vašej námietky. Môžete obmedziť rozsah osobných údajov alebo účely spracovania (napríklad odhlásením sa z odberu noviniek obmedzíte účel spracovania na zasielanie obchodných oznámení).

Právo na vymazanie (byť zabudnutý)

Ďalším právom, ktoré máte, je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to želáte, máte na to právo a v takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému a zo systému všetkých čiastkových spracovateľov.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a napríklad musíme uchovávať záznamy o vystavených daňových dokladoch po dobu stanovenú zákonom. V takom prípade preto vymažeme všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným právnym predpisom.

Právo na prenosnosť informácií

Podľa článku 20 GDPR máte tiež právo na prenos spracúvaných informácií v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte.

Odvolanie súhlasu

Svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne alebo e-mailom odvolať.

Sťažnosť na Úrad na ochranu údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Veľmi by sme ocenili, keby ste nás o tomto podozrení najprv informovali, aby sme s tým mohli niečo urobiť a napraviť prípadné pochybenie.

 

4. Záver


Odoslaním objednávky alebo príslušného formulára potvrdzujete, že ste si prečítali a súhlasíte s podmienkami Zásad ochrany osobných údajov v plnom rozsahu.

Sme oprávnení zmeniť tieto podmienky. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov uverejníme na našej webovej stránke.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 25.5.2018.
 

Zľava z každej objednávky

Za každých 5 EUR získate 0,1% zľavy až do výšky 10%.

Poradíme vám

Na vaše otázky v pracovnej dobe odpovieme do 2 hodín. S obalmi pracujeme 10 rokov a o skúsenosti sa s vami delíme na blogu.
Prečítajte si naše rady

Garancia spokojnosti

Ak nebudete s tovarom spokojní, sami si ho vyzdvihneme a vrátime vám plnú cenu.